Regulamin

POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF

 

§1

Słownik pojęć

 

 Sprzedający/Sklep – Sprzedającym i właścicielem sklepu internetowego pod nazwą KAMATIC.PL, znajdujący się na stronie http://www.kamatic.pl  jest KAMATIC Krystian Kaczmarek z siedzibą w Koszalinie,  (75-846) przy ulicy Słowiańskiej 6, numer NIP 7881880239, nr REGON 301901687.

 

Kupujący/Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie oraz posiadająca potwierdzone konto w KAMATIC.PL pozwalające na weryfikację danych.

 

Asortyment/Produkty/Towary – produkty oferowane i możliwe do zakupu w KAMATIC.PL 

 

Dział wsparcia – Zdefiniowana jednostka w ramach struktur KAMATIC.PL służąca do kontaktu z Kupującym w ramach sprzedaży poprzez KAMATIC.PL.

 

 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.

 

 Regulamin – zbór zasad określających handel poprzez KAMATIC.PL, w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, prawa i obowiązki stron związane z jej realizacją.

 

§ 2

Zamówienie

 

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Jednak obsługa, realizacja zamówień, dostawy, przyjmowanie reklamacji, kontakt z klientem, itp. odbywa się w dni robocze w godzinach 7:00 – 17:00. 

 

2. Na wszystkie towary zakupione w KAMATIC.PL zostanie wystawiony dowód zakupu w postaci faktury VAT dla firm i organizacji lub w postaci paragonu dla osób fizycznych (możliwa na życzenie klienta faktura detaliczna).

 

3. Kupujący składa zamówienie postępując zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie KAMATIC.PL, w dziale instrukcje, stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

4. Po złożeniu zamówieniu Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sklep. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia złożonego zamówienia w KAMATIC.PL jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym na sprzedaż towaru znajdującego się w zamówieniu.

 

 5. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest dokonanie rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.

 

6. Asortyment w KAMATIC.PL jest podany w cenach netto oraz cenach brutto. Ceny są odpowiednio opisane na każdym z towarów dostępnych w KAMATIC.PL. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych.

 

7. Informacja o cenie w momencie złożenia zamówienia ma charakter wiążący. Oznacza to, że od momentu otrzymania przez Kupującego  potwierdzenia w formie maila, aż do końca realizacji zamówienia, cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu.

 

8. Klient, oprócz ceny, jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej koszty dostawy asortymentu do Klienta, które uzależnione są od miejsca i formy dostawy. Rodzaj dostawy (tj. formy odbioru asortymentu) oraz wysokość opłat z tego tytułu zamieszczone są w Tabeli opłat logistycznych, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, znajdującej się w sekcji: koszty logistyczne.

 

9. Zamieszczone parametry asortymentu, cechy, ceny oraz ilustracje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane artykuły nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a prezentowane dane mają charakter informacyjny. Prezentowane dostępne stany magazynowe oraz czasy dostaw dla asortymentu na stronie KAMATIC.PL mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksy Cywilnego.

 

§ 3

Płatności

 

 1. Klient KAMATIC.PL może dokonać płatności za dokonane zakupy za pomocą:

- płatności przy odbiorze lub

- przedpłaty na rachunek bankowy za pomocą przelewu.

 

2. Od formy płatności uzależnione są opłaty logistyczne szczegółowo opisane w Tabeli opłat logistycznych, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, znajdującej się w sekcji: koszty logistyczne.

 

3. W przypadku płatności na rachunek bankowy w formie przedpłaty, warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie Sprzedającego.

 

4. Termin ważności zamówienia przy płatności w formie przedpłaty przelewem za pomocą rachunku bankowego wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Oznacza to, że w przypadku braku spełnienia warunku realizacji zamówienia, tj. zapłaty należności przez Kupującego na konto bankowe Sprzedającego w terminie, Sprzedający zwolniony jest z wszelkich obowiązków i odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 

5. W przypadku płatności przy odbiorze, brak odbioru i uiszczenia kwoty zamówienia nie jest podstawą do anulacji tego zamówienia i Sprzedający ma wobec Kupującego roszczenia o zapłatę z tytułu ceny sprzedaży oraz wszelkich innych kosztów związanych z niewykonaniem umowy przez Kupującego.

 

§ 3

Realizacja zamówienia

 

1. Proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie spełnienia następujących warunków:

Zamówienie zostało utworzone przez Kupującego zgodnie z instrukcją, Sprzedający potwierdził przyjęcie tego zamówienia oraz została wybrana opcja zapłaty przy odbiorze towaru albo

Zamówienie zostało utworzone przez Kupującego zgodnie z instrukcją, Sprzedający potwierdził przyjęcie zamówienia oraz została wybrana opcja zapłaty w formie przedpłaty i nastąpiło zaksięgowanie kwoty zamówienia na rachunku Sprzedającego. 

 

2. Kompletacja zamówienia następuje w momencie stwierdzenia jednego z powyższych warunków oraz dostępności produktów na magazynie Sprzedającego.

 

3. W przypadku braku danego asortymentu na magazynie Sprzedającego, który był prezentowany na stronach KAMATIC.PL jako produkt dostępny, z powodu przejściowej niedostępności towaru o właściwościach określonych w zamówieniu Klienta, czas realizacji zamówienia ulega zmianie, ale nie będzie on dłuższy niż 14 dni. Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną, a okoliczność ta nie jest traktowana jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedającego. Sprzedający może również zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, w tym o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i możliwości odstąpienia od umowy, za zwrotem asortymentu.

 

4. Jeżeli natomiast realizacja zamówienia nie jest w ogóle możliwa z przyczyn od Sprzedającego niezależnych bądź też z przyczyn od niego niezależnych nie jest możliwa w terminie dodatkowych 14 dni, o których mowa powyżej, Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną i:

 

- Klient może złożyć zamówienie na inny towar z oferty KAMATIC.PL a Sprzedający może mu udzielić rabatu na ten asortyment, albo

- Klient może odstąpić od umowy sprzedaży – w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o braku możliwości realizacji zamówienia i otrzymać zwrot całej kwoty tytułem ceny, jeżeli kwota taka została uprzednio przez Klienta uiszczona albo

- Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uniemożliwiającej realizację zamówienia i zwrócić Kupującemu całą kwotę tytułem ceny, jeżeli kwota taka została uprzednio przez Klienta uiszczona, albo

- Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku braku niektórych produktów określonych w zamówieniu, dodatkowo istnieje możliwość, na wniosek Kupującego, realizacji częściowej zamówienia dla poszczególnych pozycji lub ilości w danej linii. W sytuacji takiej, koszty logistyczne będą pokrywane wg tabeli koszty logistyczne umieszczonej na stronie KAMATIC.PL.

 

6. W przypadku gdy zamówienie dotyczy produktu, który był prezentowany na stronie KAMATIC.PL jako produkt „do konsultacji telefonicznej”, Strony indywidualnie uzgadniają zasady realizacji takiego zamówienia, jeśli istnieje możliwość realizacji takiego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak realizacji takiego zamówienia, w związku z czym Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 

7. Terminy realizacji podawane w korespondencji są liczone w dniach roboczych.

 

8. Momentem zrealizowania zamówienia jest przekazanie asortymentu zamówienia do firmy kurierskiej lub odbiór osobisty przez Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że możliwość odbioru osobistego, terminy takiego odbioru i miejsce odbioru są każdorazowo ustalane ze Sprzedającym.  

 

9. Do każdego zamówienia jest dołączana faktura VAT lub paragon dla Kupującego będącego osobą fizyczną.

 

10. Kupujący lub osoba odbierająca przesyłkę z przedmiotem zamówienia zobowiązana jest przy odbiorze do kontroli stanu opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia opakowania, naruszenia ciągłości taśmy odbiorca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego (najlepiej uzupełnionego o fotografie uszkodzeń) oraz kontroli zawartości paczki w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej przesyłkę, który przesyłkę doręczył lub wręczył. Kupujący jest obowiązany poinformować o tym fakcie dział wsparcia najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania takiej przesyłki pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (lub niezgodności towaru z umową) lub gwarancji.

 

§ 4

Gwarancje

 

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 

2. O ile w opisie konkretnego towaru nie jest podane inaczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty wystawienia Faktury VAT).

 

3. Gwarancja dotyczy wyłącznie elementów, będących technicznie w stanie nienaruszonym. Wszelkie modyfikacje towarów, demontaż naruszający zastosowane plomby, użytkowanie przez nieuprawnione osoby, zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne powodują całkowitą utratę gwarancji.

 

4. Jeżeli razem z towarem i/lub z Fakturą nie została dostarczona Karta Gwarancyjna producenta oznacza to, że takowej Producent nie wystawia. Gdy karta gwarancyjna nie została wystawiona, wówczas podstawą do rozpatrzenia roszczeń z tytułu gwarancji i wykonania naprawy lub wymiany jest dowód zakupu.

 

5. Z warunków gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe podczas transportu z magazynu na adres wskazany w Zamówieniu.

 

§ 5

Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji i rozpoczęcia procedury rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 

a) wypełnienie i przesłanie do Sprzedającego formularza reklamacyjnego pobranego z działu reklamacje na stronie KAMATIC.PL, i

b) przesłanie do Sprzedającego dowodu zakupu towaru, i

c) przesłanie do Sprzedającego reklamowanego towaru.

 

2. Dokumenty i towar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy wysłać na adres podany w formularzu reklamacyjnym. KAMATIC.PL nie pokrywa kosztu przesyłki.

 

3. Jeśli przesyłka nie będzie zawierała któregokolwiek z dokumentów lub towaru, o których mowa w ust. 1, procedura rozpatrywania reklamacji nie rozpoczyna się (terminy rozpatrzenia reklamacji nie rozpoczynają biegu) do czasu spełnienia wszystkich łącznie przesłanek, o których mowa w ust. 1.

 

4. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji ostatecznie w formie pisemnej. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwróci koszty transportu z reklamowanym towarem Klientowi oraz pokryje koszty transportu związanego z przekazaniem nowego lub naprawionego towaru.

 

§ 6

Warunki zwrotów towarów

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami) Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (zwrócić zakupiony towar) bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania przedmiotu zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

2. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, wolnym od uszkodzeń, z zastrzeżeniem, że towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu z nienaruszonymi plombami, przesyłka nie może być rozpakowana oraz spełnione są pozostałe warunki niniejszego paragrafu.

 

3. Warunkiem przyjęcia zwrotu niezbędny jest wcześniejszy kontakt z KAMATIC.PL i ustalenie warunków zwrotu.

 

4. Zwracany produkt należy odesłać na wskazany adres w Polsce na koszt Kupującego. Koszty te nie będą zwracane. Warunkiem zwrotu należności z tytułu ceny, jeśli taka została przez Kupującego uiszczona, jest dołączenie do przesyłki kopii dowodu zakupu oraz wypełnionego formularza zwrotu asortymentu. W przypadku braku kopii dowodu zakupu, Sprzedający zwolniony jest z wszelkich obowiązków i odpowiedzialności z tytułu zwrotu należności, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

 

5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia, tj. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu zamówionego towaru, jeżeli:

 

-  ten był sprowadzany lub wykonany na specjalne życzenie lub też był to towar nietypowy lub

-  towar nie był zakupiony u Sprzedającego poprzez sklep internetowy KAMATIC.PL.

 

6. W przypadku, gdy powyższe warunki zostają spełnione, wystawiana jest faktura korygująca, jeśli wcześniej była wystawiona faktura VAT. Kupujący ma obowiązek podpisać Fakturę korygującą i odesłać ją na adres Sprzedającego. W ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedającego podpisanej Faktury korygującej nastąpi zwrot kwoty zgodnie z Fakturą korygującą. Faktury korygujące zawierają wyłącznie korekty dot. zamawianych towarów i nie zawierają kosztów transportu, które nie są zwracane. Zwroty należności dokonywane są domyślnie przelewem bankowym na wskazane w formularzu zwrotu towaru konto bankowe. Możliwe jest ustalenie innej metody zwrotu należności z zastrzeżeniem obniżenia kwoty zwrotu o koszt wykonania transakcji.

 

§ 7

Oświadczenia klienta

 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i dokumentów stanowiących jego integralną część, o których mowa w Regulaminie.

 

2. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sprzedającego informacji zawartych w zamówieniu w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz celach statystycznych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zmianami) i ich przekazywanie podmiotom trzecim w celu wykonania łączącej strony umowy sprzedaży. Sprzedający wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

3. Klient ma prawo złożenia wniosku do Sprzedającego o wgląd do własnych danych osobowych oraz dokonania ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

 

4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

 

5. Klient oświadcza, ze wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail do korespondencji z nim w celu realizacji zamówienia (wykonania umowy), w szczególności potwierdzenia przyjęcia zamówienia, ustalenia warunków dostawy, itp. 

 

6. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informacji należących do KAMATIC.PL wymaga zaznaczenia tej opcji na formularzu rejestrującym. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej KAMATIC.PL. Poprzez znaczenie tej opcji Klient oświadcza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail do przesyłania reklam i innych treści o charakterze informacyjnym, marketingowym i handlowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

 

7. Klient oświadcza również, iż będzie korzystał ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności jego postępowanie nie będzie miało znamion przestępstwa, czy innego czynu zabronionego przez prawo oraz nie będzie naruszało praw autorskich i pokrewnych, a także danych osobowych osób trzecich, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.

 

8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym karną i cywilną za zamieszczane w zamówieniu informacje oraz przestrzeganie postanowień regulaminu w zakresie korzystania ze Sklepu.

 

9. W przypadku, gdy informacje lub postępowanie Klienta naruszać będzie postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa i osoba trzecia skieruje w związku z tym roszczenie do Sprzedającego, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Sprzedającego z odpowiedzialności i pokrycia wszelkich szkód i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej.

 

10. Dane osobowe podane w KAMATIC.PL przy okazji wysyłania komentarzy do produktów lub oferty, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. KAMATIC.PL nie ma możliwości zabezpieczenia Klienta przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają, w szczególności do przesłania Klientowi nieokreślonych informacji.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian na stronie sklepu KAMATIC.PL, w tym asortymentu, cen, dostępności, promocji, wyglądu i innych elementów. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie KAMATIC.PL, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

 

2. Materiały reklamowe, zdjęcia produktów są przekazywane przez producentów. Prezentowane cechy asortymentu w tym zdjęcia, opisy dla niektórych produktów, mimo dołożonych przez Sprzedającego wszelkich starań mogą się zatem różnić od faktycznego stanu lub przedstawiać produkt podobny albo zbliżony. W przypadku wątpliwości odnośnie cech produktu, należy skontaktować się z działem wsparcia, natomiast nie może to stanowić podstawy roszczeń wobec Sprzedającego.

 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na osobie lub na rzeczy wynikające z użytkowania zakupionego asortymentu. Odpowiedzialność tę ponosi producent.

 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego  niezależnych oraz następstwa takich przerw.

 

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania Sklepu bez wcześniejszego powiadomienia Klientów i bez podawania przyczyn takiego działania.

 

6. W związku z okolicznościami, o których mowa punktach powyżej, Klientowi nie przysługują do Sprzedającego żadne roszczenia, w tym zwrot jakichkolwiek kosztów.

 

7. Sprzedający podaje do wiadomości, że punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego znajduje się w punktach sprzedaży firmy Kaczmarek Electric S.A.

 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w KAMATIC.PL i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.KAMATIC.PL w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 

9. Spory mogące powstać na tle korzystania ze Sklepu będą rozstrzygane przez Strony, a w przypadku braku polubownego zakończenia sporu, rozpatrywane będą na drodze sądowej.

 

10. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do działu wsparcia.

 

 

Zespół KAMATIC.PL
Aktualności

Data: 02.04.2014
AQUA CONTRA zabezpieczenie przed zalaniem wodą mieszkania lub domu
AQUA contra  to system o najlepszych parametrach i funkcjonalnościach  zabezpieczenia domku przed zalaniem wodą na rynku krajowym.  System, który analizuje przepływ wody za pomocą wodomierza  z nadajnikiem impulsów na dwa różne sposoby mające różne  warianty algorytmu rozpoznania wycieku.
czytaj więcej
Data: 20.12.2013
Falowniki Schneider Electric Altivar 312 już dostępne w sklepie!
Uniwersalny i Niezawodny z nowoczesną komunikacją !
Gama przemienników częstotliwości Atlivar 31 jest zastąpiona gamą przemienników Altivar 312
czytaj więcej
Data: 18.12.2013
Wyłączniki silnikowe EATON
Wyłączniki silnikowe EATON mamy już w sprzedaży w bardzo dobrych cenach. Zapraszamy.
czytaj więcej